info@polisaportal.pltel. +48 726 504 517

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Szanując prywatność Użytkowników odwiedzających wydawaną przez nas witrynę polisaportal.pl, Polisa Portal stosuje niniejszą Politykę Prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych jej Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryny Polisa Portal publikowanej w domenie polisaportal.pl.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników witryny polisaportal.pl jest BUSINESS EXPERTS 4 YOU PIOTR KARDA, ul. Pułtuska 22/24, lok. 15, 04-331 Warszawa, NIP: 1130466536 (dalej: Polisa Portal).

Polisa Portal jest multiagentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2019.1881 t.j. z dnia 2019.10.03). Polisa Portal działa w imieniu i na rzecz Towarzystw Ubezpieczeń, jako pośrednik w zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy Klientem, a danym Towarzystwem Ubezpieczeń. Z tego względu Polisa Portal występuje, co do zasady jako podmiot przetwarzający dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO) na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeń, które po przekazaniu im Twoich danych osobowych stają się administratorami Twoich danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO). Z tego względu Polisa Portal co do zasady nie jest administratorem danych osobowych w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, jednak może on występować w tej roli w niektórych przypadkach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych Towarzystw Ubezpieczeń, z którymi współpracuje Polisa Portal prosimy o odwiedzenie stron internetowych poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeń (wymienionych w pkt 7 niniejszej Polityki Prywatności), na których zamieszczone są ich Polityki Prywatności.

Dane kontaktowe Polisa Portal, poprzez które można kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych to: nr telefonu +48 533 750 831, e-mail: info@polisaportal.pl. Pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności prosimy kierować w pierwszej kolejności za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub na podany powyżej adres e-mail.

3. Zbieranie Danych

Korzystając z usług Polisa Portal zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza ofertowego. Będziesz miał także możliwość skontaktowania się z Polisa Portal za pośrednictwem formularza kontaktowego. W trakcie korzystania z witryny, Polisa Portal może także przetwarzać Twoje dane osobowe z wykorzystaniem plików Cookies (tzw. Ciasteczek). Szczegółowa informacja na temat stosowania plików Cookies zawarta jest w odrębnej części niniejszej Polityki Prywatności („Stosowanie Plików Cookies”).

Polisa Portal przetwarzając dane osobowe Użytkowników witryny polisaportal.pl przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Polisa Portal dokłada wszelkich starań, aby chronić witrynę wraz z przetwarzanymi na niej danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Polisa Portal stosuje zabezpieczenia informatyczno-techniczne służące ochronie przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Zakres Zbieranych Danych

Imienne dane osobowe powierzane są nam przez Użytkowników świadomie, w trakcie korzystania z witryny, poprzez formularz zapytania ofertowego oraz poprzez formularz kontaktowy.
W przypadku wypełnienia formularza ofertowego zakres danych obejmuje co do zasady: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres IP. Z uwagi na wypełnienie formularza kontaktowego Polisa Portal może przetwarzać także inne dane osobowe, podane przez Ciebie w treści formularza ofertowego. Poza tym, w celu przedstawienia Ci oferty Towarzystw Ubezpieczeń dobranej do Twoich indywidualnych potrzeb, Polisa Portal może poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych, w szczególności Twojego wieku, nr PESEL, nr NIP czy adresu zamieszkania.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego zakres danych obejmuje co do zasady: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres IP. Z uwagi na wypełnienie formularza kontaktowego Polisa Portal może przetwarzać także inne dane osobowe, podane przez Ciebie w treści formularza kontaktowego.

5. Cele Wykorzystania Danych Osobowych oraz Sposób ich Wykorzystania

Imienne dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie zgodnie z celami, w jakich zostały one powierzone Polisa Portal.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza ofertowego i dalszego kontaktu mającego na celu przedstawienie Ci ofert poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeń są przetwarzane w celu pozyskania oraz przedstawienia Ci ofert ubezpieczenia proponowanych przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń. W tym celu Polisa Portal przekazuje Twoje dane osobowe do współpracujących z nią Towarzystw Ubezpieczeń, w celu uzyskania ofert dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego są przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji w zakresie zadanego przez Ciebie zapytania oraz oraz w zakresie zaprezentowania oferty ubezpieczeniowej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Polisa Portal także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polisa Portal, w szczególności konieczności procedowania reklamacji składanych przez ubezpieczonych, rozliczenia podatkowego umów zawartych z Towarzystwami Ubezpieczeń oraz ewentualnie w celu dochodzenia lub w odpierania roszczeń związanych z przedstawioną Ci ofertą produktu ubezpieczeniowego.

6. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Polisa Portal przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o określoną podstawę prawną. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od celu w jakich zostały one zebrane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza ofertowego oraz przedstawieniem Ci oferty Towarzystw Ubezpieczeń są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Polisa Portal są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w korelacji z odpowiednim przepisem prawa nakładającym na Polisa Portal dany obowiązek prawny.

Dane osobowe przetwarzane w związku z koniecznością dochodzenia lub odpierania roszczeń są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Polisa Portal, który opiera się na prawie do drogi sądowej oraz do obrony swoich praw.

7. Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są zwłaszcza Towarzystwa Ubezpieczeń, od których zbierane są oferty dotyczące warunków zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisa Portal przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie Towarzystwom Ubezpieczeń, z którymi współpracuje, tj.:

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także osoby i podmioty współpracujące z Polisa Portal w zakresie bieżącej obsługi witryny polisaportal.pl, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Polisa Portal usługi informatyczne i hostingowe.

Podawane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane przez Polisa Portal do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przedstawienia Ci oferty Towarzystw Ubezpieczeń współpracujących z Polisa Portal, na podstawie podanych danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez decyzji człowieka), w tym z wykorzystaniem profilowania. Przedmiotowe decyzje będą dotyczyły możliwości oraz warunków zawarcia umowy ubezpieczenia, a podstawą ich podjęcia będzie ocena ryzyka ubezpieczeniowego.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji masz prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do przedstawienia stanowiska odnośnie podjętej decyzji oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Twojej sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z Polisa Portal.

9. Twoje Uprawnienienia

RODO przyznaje osobie, której dane osobowe są przetwarzane szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. Względem Polisa Portal przysługuje Ci prawo do:

Uprawnienia, o których mowa powyżej szczegółowo regulują art. 15-21 RODO. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Okres Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe zebrane w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że w stosunku do tych danych wystąpi inna podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

W razie wystąpienia przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z koniecznością dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia roszczeń lub do czasu zakończenia wszelkich związanych z nimi postępowań, w szczególności administracyjnych i sądowych.

11. Dobrowolność Podania Danych Osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować odpowiednio brakiem możliwości przedstawienia Ci oferty poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeń lub brakiem możliwości skorzystania z określonych funkcji witryny, w szczególności ze skorzystania z formularza kontaktowego.

12. Zastrzeżenia

W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. W związku z tym zalecamy Użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione. Publikowane przez Polisa Portal witryna zawiera odnośniki do innych stron WWW. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu z naszej witryny na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam Polityką Prywatności.

Stosowanie Plików Cookies

1. Poza zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi powyżej, dane osobowe mogą być gromadzone na witrynie także poprzez informacje zbierane i przetwarzane automatycznie podczas korzystania z witryny polisaportal.pl, tj. pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) – zbierające informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, rodzaj i język przeglądarki, dane urządzenia, rozdzielczość ekranu.

2. Witryna wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej do Twoich indywidualnych potrzeb i publikacji treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom, jak również w celach statystycznych. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach witryny. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie treści wyświetlanych na stronie, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

3. Polisa Portal wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

4. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:

5. Zazwyczaj przeglądarki internetowe (ewentualnie inne oprogramowania służące do przeglądania sieci) domyślnie pozwalają na umieszczanie plików Cookies na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania sieci. W konsekwencji, w przypadku witryny, umożliwiają one zbieranie informacji o Użytkownikach ją odwiedzających.

6. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego urządzenia. Masz możliwość w każdym momencie ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe (poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies). Oznacza to, że Użytkownik może częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub niemal całkowicie wyłączyć taką możliwość.

7. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, możesz także używać aplikacji blokujących zapisywanie plików Cookies na Twoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej polisaportal.pl, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie.

9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem plików Cookies (o ile dane osobowe są w danym przypadku przetwarzane) jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poprzez korzystanie z witryny bez zmiany ustawień plików Cookies wyrażasz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies. Wyrażenie zgody następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Wyrażam zgodę” na podstronie wyświetlanej podczas wejścia na witrynę. W określonych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Polis Portal, co następuje w sytuacji kiedy pliki Cookies są niezbędne do zaoferowania Użytkownikowi konkretnej funkcji lub usługi.

11. Polisa Portal w celu profilowania wykorzystuje dane uzyskane za pomocą plików Cookies. Profilowanie jest procesem automatycznego przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkowników witryny, takich jak zainteresowania, nr IP czy preferencje co do usług. Prowadzony w ten sposób proces profilowania nie ma żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika.

12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Dane zbierane przy wykorzystywaniu plików Cookies, w zależności od rodzaju danego pliku, mogą być przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności poprzez zmianę preferencji Użytkownika co do wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednakże co do zasady większość stosowanych przez nas plików Cookies jest przechowywana na urządzeniu przez 30 dni (od momentu pierwszego zapisu danego pliku Cookies). Ten czas nie podlega odnowieniu za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedzi witrynę. Gdy plik Cookies straci ważność (po 30 dniach od zapisu) następuje jego usunięcie przez przeglądarkę, a kolejny plik Cookies zostaje utworzony dopiero przy ponownym odwiedzeniu witryny.

14. Odbiorcą danych osobowych zbieranych przy wykorzystywaniu plików Cookies mogą być osoby i podmioty współpracujące z Polisa Portal w zakresie bieżącej obsługi witryny, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Polisa Portal usługi informatyczne i hostingowe.

15. Dane osobowe przetwarzane z wykorzystaniem Cookies nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

16. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.

17. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

18. Umożliwienie przez Użytkownika zapisu plików Cookis na jego urządzeniu, a tym samym umożliwienie przetwarzania jego danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Polisa Portal, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie lub mogą one zostać w całości wyłączone.